หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

 

 


บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชอาร์ โปร แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (HR Pro) 

       เป็นบริษัทในกลุ่ม ธุรกิจรัตนรักษ์ ก่อตั้งขึ้นด้วย ทุนจดทะเบียน 85 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2553 มีจุดประสงค์ในการ ให้บริการ รักษาความปลอดภัย (รปภ) งานทำความสะอาด(แม่บ้าน) งานด้านสนับสนุนธุรกิจ (Business Support) และงานทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management) แก่บริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มธุรกิจ ซึ่งหลังจากระยะเวลาไม่นาน บริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจ จึงได้ขยายฐานลูกค้านับแต่นั้นเป็นต้นมา โดยในปัจจุบัน มีลูกค้าที่บริษัทให้บริการ ตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ระดับประเทศ ในเกือบทุกกลุ่มธุรกิจนโยบายคุณภาพ

         HR Pro ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001:2015 และระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001:2018 จาก ACCREDIA LOGO ประเทศอิตาลี  โดยมีนโยบายคุณภาพ ดังนี้

 

ใส่ใจในลูกค้า (Customer Centricity)

       เราส่งมอบงาน ด้านบริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยการมองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เป็น Strategic Partner ที่ดีและ ทำหน้าที่ผู้สนับสนุนธุรกิจหลักเสมือนหนึ่ง Outside Department ของลูกค้า โดยมีแนวคิด ในการออกแบบการให้บริการตามความต้องการของลูกค้า ที่เรียบง่าย (Simple) นำไปปฏิบัติได้จริง (Practical) เหมาะสมกับธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์กรของลูกค้า (Align with Corporate Culture)

 

มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ (Passion for Progress)

         เราให้ความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้พนักงาน มุ่งมั่นพัฒนางานในความรับผิดชอบ พร้อมทั้งพัฒนาตนเองให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นเพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อผลักดันให้เรามีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างไม่หยุดยั้ง

 

เปี่ยมด้วยจิตบริการ (Service Beyond Expectation)

         เรามุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือและบริการลูกค้าด้วยความเป็นมิตร มีความรับผิดชอบและเสียสละทุ่มเทในการทำงาน รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้พนักงานมีจิตบริการ และการให้บริการลูกค้าเหนือความคาดหวังอยู่เสมอ

 

ยึดมั่นมาตรฐานและคุณธรรม (Service Standard and Integrity)

          เราให้บริการ โดยยึดมั่นมาตรฐาน การบริการลูกค้า (Service Level Agreement) และ มาตรฐานคุณภาพ (ISO) รวมทั้ง การรักษามาตรฐานและดำรงตนให้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารงานบุคคลและการบริหารธุรกิจ


ค่านิยมองค์กร

" การทำงานเป็นทีม "


HRPro ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลของท่าน

            ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA (Personal Data Protection Act) โดยได้ออกเป็นนโยบายเพื่อให้เป็นไปตาม ข้อกำหนด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


 

 

© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.